Sökning: "company communication plan"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden company communication plan.

 1. 1. Master sequence at DW engine assembly

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHAN BHATTI; JAYARAV JEDUSAN SIVARAJAH; [2023]
  Nyckelord :Master sequence. PD-process. global technicians. Local production plants. Delmia. Management group.; Mastersekvens. PD-process. Globala Tekniker. Lokala produktionsorter. Delmia. Förvaltningsgrupp.;

  Sammanfattning : The Master's thesis have been executed at Scania assembly building 150 in Södertälje, Sweden. The master’s thesis aimed at finding a new way of working that could be possibly implemented for continuous improvements on the global master sequence picture. LÄS MER

 2. 2. Processbaserad utveckling : En fallstudie för att mäta produktionsprocessen i en avdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Taif Al-Helly; [2022]
  Nyckelord :Flowchart; FMEA; Kanban; Lean management; PDSA; Process mapping; Six Sigma.; Flödesschema; FMEA; Kanban; Lean mangament; PDSA; Processkartläggning; Sex Sigma.;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka ett förbättringsområde i den valda avdelningen i organisationens produktionsprocess. Förbättringsarbetet är baserat på problem som uppstår hos medarbetarna vid produktionen. Studien är kvalitativ vilket innebär att informationen samlas genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : En kvalitativ studie om hur ledarskap på distans påverkar relationerna mellan chef och medarbetare

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Aldåsen; Anna Marosan; [2022]
  Nyckelord :Distance work; telework; distance leadership; work relations; Covid-19; communication; support; organizational structure; Arbete på distans; distansledarskap; arbetsplatsrelationer; covid-19; kommunikation; stöd; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : I början av år 2020 drabbades vårt samhälle av Covid-19 pandemin, vilket medförde riktlinjer som innebar att flertal organisationer aktualiserade ett arbete på distans. Det har i mångt och mycket diskuterats kring hur distansarbetet har påverkat organisationerna såväl som de individer som organisationen innefattas av. LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar mellancheferna strategiskt? : Strategizing i dagligvaruhandeln

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2022]
  Nyckelord :Strategy; strategizing; strategic communication; Strategy-as-practice; internal communication; informal communication; middle manager; unit management; strategic management; retail sector; Strategi; strategizing; strategisk kommunikation; strategi i praktiken; strategi som praktik; intern kommunikation; informell kommunikation; mellanchef; avdelningschef; strategisk ledning; detaljhandel;

  Sammanfattning : Strategizing är vad människor i en organisation gör när de planerar och medverkar i aktiviteter som ska bidra till företagets riktning. Forskning inom strategizing har tidigare fokuserat på organisationens ledning, men även medarbetarperspektivet kan bidra till en bredare uppfattning, då medarbetarna ofta uppfattar strategisk kommunikation på ett annat sätt. LÄS MER

 5. 5. Skandalen "insats torsk" och cancel culture i dagligvaruhandeln : En kvalitativ forskning om kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Astrid Öhrn; Filippa Berglund; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; cancel kultur krishantering; preventiv krishantering; business-to-business ;

  Sammanfattning : As companies are expected to take major responsibility towards their stakeholders, there are also some risks involved. Cancel culture is a new societal phenomenon that is taking an increasing part in our everyday lives. LÄS MER