Sökning: "compassionate love"

Hittade 1 uppsats innehållade orden compassionate love.

  1. 1. En litteraturstudie om kärlek : Hängivenhet och medkännande kärlek främjar goda relationer

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ulf Johansson; [2015]
    Nyckelord :Interpersonal relations; love; compassionate love; communal strength; Nära relationer; kärlek; medkännande kärlek; hängivenhet;

    Sammanfattning : Bakgrund: En bra relation motverkar ångest och depression medan en dålig relation är sämre för den psykiska hälsan än att vara singel. Bra kärleksrelationer består av komponenter som exempelvis nöjdhet, intimitet, kärlek och engagemang. Nöjdhet predicerar dessutom nöjdhet senare i relationen. LÄS MER