Sökning: "compensatory mission"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden compensatory mission.

 1. 1. Lärares möjligheter att uppfylla det kompensatoriska uppdraget i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rezan Pasho; Nejdesjö Andreas; [2023]
  Nyckelord :habitus; kompensatoriska uppdraget; kulturellt kapital; SALSA statistisk modell; social klass; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som samhällskunskapslärare upplever i arbetet med det kompensatoriska uppdraget. Vi har tagit del av mycket forskning kring elevers olika förutsättningar i skolan, men en avsaknad av vad lärarna kan göra för att kompensera för detta. LÄS MER

 2. 2. Likvärdighet i skolan : En kritisk granskning av Lars Lindbloms likvärdighetsteori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lena Molin; [2023]
  Nyckelord :differensprincipen; Fair equality of opportunity FEO; intrinsikala barndomsnyttigheter; likvärdig;

  Sammanfattning : This essay explores the concept of “equivalence” (likvärdighet) and how it can be defined in the context of the Swedish school system. The method that is used is a critical examination of the equivalence theory formulated by Lars Lindblom. LÄS MER

 3. 3. Rektors roll i skolframgång vid låga kunskapsresultat : En kritisk diskursanalys av rektorers relation till skolframgång i socioekonomiskt svaga miljöer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Simonsson; [2022]
  Nyckelord :the role of principals; school improvement; school effectiveness; the Swedish Schools Inspec-torate; school segregation; rektors roll; skolframgång; skolförbättring; Skolinspektionen; skolsegregation;

  Sammanfattning : 2021 utkom Skolinspektionen med rapporten Långvarigt låga kunskapsresultat – Grundskolor som under 10 år haft en hög andel elever utan godkända betyg i alla ämnen. Svensk skola har sedan 1990-talet genomgått en decentralisering och marknadsanpassning. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekens demokratiska uppdrag : En kvalitativ studie av folkbibliotekariers uppfattningar om programverksamheters betydelse för att utveckla det demokratiska samhället

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Erik Hugosson; [2022]
  Nyckelord :Public library; Public librarians; Values; Library programmes; Democracy; Public sphere; Models of democracy; Social turn; Pluralistic agonism; Folkbibliotek; Folkbibliotekarier; Värden; Programverksamheter; Demokrati; Offentlig sfär; Demokratiska modeller; Social vändning; Pluralistisk agonism;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna kandidatuppsats är att analysera hur folkbiblioteken verkar för samhällets demokratiska utveckling genom sina programverksamheter. De värden som utgör ramen för de demokratiska samhällena ligger även till grund för beskrivningen av de allmänna bibliotekens uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Lärarens kompensatoriska uppdrag för att skapa en likvärdig skola. Utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Norberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är idag ett högst debatterat och omtalat område.1 Många inom och utanför skolan vill yttra sig om både det ena och det andra. Inte helt oväntat så har likvärdigheten kommit att ställas i rampljuset för att diskuteras. LÄS MER