Sökning: "compilation report"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden compilation report.

 1. 1. Kartläggning av märkmetoder : En förstudie för framtida investeringar

  M1-uppsats,

  Författare :Anders Hult; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report examines the possibility of streamlining product labeling and handling at NIABby implementing laser marking technology and conducting process improvements. Byapplying a SWOT analysis, potential strengths, weaknesses, opportunities, and threats havebeen identified. LÄS MER

 2. 2. Välfärdsindex : Hur vi mäter och utvärderar välfärd, tillväxt och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Peltola; Thelma Åberg; [2023]
  Nyckelord :welfare; measurements; index; indicators; prosperity; sustainable development; välfärdsmått; index; indikatorer; välstånd; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Välfärd, eller välstånd, är komplexa men vanligt förekommande begrepp som används för att beskriva människors välbefinnande i ett samhälle. Hög ekonomisk tillväxt har länge varit synonymt med god välfärd, men med tanke på omställningen till ett samhälle i linje med hållbar utveckling har begreppet välfärd breddats till att innefatta både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. Designlösning för ett effektivare arbete inom service

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Rebecca Larsen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en sammanställning av ett examensarbete genomfört i samarbete med Valmet AB. Samarbetet har gjorts med syftet att med hjälp av en tjänstedesignprocess effektivisera servicegruppens arbetssätt och på så vis minska påfrestningarna gruppen idag uttrycker. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av en portabel skjutbana

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Runnquist; [2023]
  Nyckelord :Portabel; skjutbana; konceptutveckling; innovation;

  Sammanfattning : This report describes a product development project for a bachelor’s degree in innovation technology and design. The project was carried out by student Jacob Runnquist during spring 2023 at Karlstad University and comprises 22,5 hp. The project was commissioned by the company Invencon. LÄS MER

 5. 5. Samlade upplevelser av self-compassion och dess inverkan på kost : En integrerande sammanställning av det kvalitativa forskningsläget

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Bengtsson; Saga Lidholm; [2023]
  Nyckelord :Diet; dietary habits; diet relationship; empowerment; personal experiences; self-compassion; Empowerment; kost; kostvanor; personliga erfarenheter; relation till kost; self-compassion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostvanor och relation till kost påverkas av flera faktorer och self-compassion har en inverkan på båda enligt tidigare forskning. Self-compassion grundar sig i tre komponenter som är self-kindness, mindfulness, common humanity. LÄS MER