Sökning: "compliance"

Visar resultat 1 - 5 av 1688 uppsatser innehållade ordet compliance.

 1. 1. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 2. 2. An Extended Dimensionality of Safety Behaviour Among Specialists in High Reliability Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mark Milich; [2021-08-11]
  Nyckelord :organizational safety; safety behaviour;

  Sammanfattning : In previous safety research, two main categorizations of safety behaviourprevailed: compliance, concerning rule adherence, and safety citizenship behaviour,concerning various aspects of organizational participation. The aim of the presentstudy was to expand on the dimensionality of safety behaviour and safety motivationamong specialists in safety critical industries, defined as high reliabilityorganizations. LÄS MER

 3. 3. Trust, performance, and compliance during crisis times. Longitudinal analysis of trust in authorities and performance evaluations as the predictors of compliance in crisis situations.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kaisa Malassu; [2021-07-27]
  Nyckelord :performance evaluations; trust in authorities; compliance; crisis management; crisis management; longitudinal analysis; logistic regression;

  Sammanfattning : While the concepts of trust and performance often appear together in research, there seems to be little consensus on how they together relate to compliance. The purpose of this study is to examine this relationship, how it changes overtime, and to question the common idea of trust being one of the main predictors of compliance in crisis situations, suggesting that performanceevaluations might play a bigger role than often thought. LÄS MER

 4. 4. Challenges within Scaling: Tradeoffs and Tensions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jasmine Afshari; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate Social; Responsibility; Capacity Building; Scaling; Collaboration; ; Value Creation; Business Model; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Clothing brands implementation of supply chain sustainability in regards to controlling the labor rights of suppliers has long taken the form of auditing, compliance and monitoring. However, critics argue that these methods are not designed to protect labor rights and improve working conditions, but rather to prevent damage to brands reputations, as well as limit their legal responsibility. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER