Sökning: "comportement deviant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden comportement deviant.

  1. 1. Att bryta nya vägar : En intervjustudie om vägen från tungt missbruk till ett drogfritt liv

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Mame Massata Sanè; [2013]
    Nyckelord :Female addiction; social support; gender; deviant behavior and shame.; Toxicomanie feminine; soutien social; sexe; comportement deviant; interaction sociale bande; symbolique et honte.; kvinnligt missbruk; socialt stöd; genus; avvikande beteende; sociala band; symbolisk interaktionism och skam.;

    Sammanfattning : Forskning visar att flera faktorer i individens miljö och karaktär har mycket stor betydelse när det gäller att sluta med missbruk. Syftet med denna studie är att undersöka hur f.d. missbrukande kvinnor agerade för att ta sig ur tungt missbruk och hur de upplevde det sociala stödet ur ett genusperspektiv. LÄS MER