Sökning: "composition"

Visar resultat 1 - 5 av 2762 uppsatser innehållade ordet composition.

 1. 1. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torben Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Sammanfattning : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. LÄS MER

 2. 2. Det viktiga uppdraget : En kvalitativ studie om pedagogers syn på kvalitetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Olivia Faily; [2021]
  Nyckelord :Quality in Preschool; Children s learning; Educators view; Comfort; Attachment; Förskolans kvalitet; Barns lärande; Pedagogers syn; Trygghet; Anknytning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and report preschool teachers’ views on the quality assignment and what the preschool teachers consider to be high and low quality in preschool. The study was conducted with two group interviews at two different preschools where three preschool teachers participated in each group interview. LÄS MER

 3. 3. Effekten av kantzoners bredd på terrestra evertebraters nedfall till skogliga vattendrag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jeanette Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Buffert zones; invertebrates; Kantzoner; evertebrater;

  Sammanfattning : Kantzoner längst vattendrag i skogen är en komplex och artrik miljö som är av stor vikt för flertalet arter. Ett stort hot mot kantzoner är skogsindustrin och främst kalavverkning som kan ha en negativ effekt på hela ekosystem. Det finns idag ingen lag som kräver att kantzoner längst vattendrag bevaras med det rekommenderas. LÄS MER

 4. 4. Biodiversity and habitat conditions in reaches with high flow velocity along gradients in hydrological and geomorphological alteration : A study of six rivers in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Anders Aalto; [2021]
  Nyckelord :Hydrology; Geomorphology; Biological variables; Human alteration;

  Sammanfattning : The vast majority of rivers in the developed world are affected by human alteration, which in turn negatively affects the species that rely on these highly diverse and species rich areas to survive. Homogenization of previously heterogenic areas due to a change in water discharge and the substrate availability in the rivers is often regarded as the main reason for the loss of species richness in rivers and the riparian zone. LÄS MER

 5. 5. Characterization of GafChromic EBT-3 film calibration for high-accuracy applications

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Tim Melhus; [2021]
  Nyckelord :EBT-3; Gafchromic; Gafchromic EBT-3;

  Sammanfattning : The Eu-XFEL, a 3.4 km long free electron laser situated in Hamburg, Germany was commissioned in 2017, and has since been at the forefront of cutting edge technologies. LÄS MER