Sökning: "comprehensions"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet comprehensions.

 1. 1. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av 2003 och 2015 års PISA-studier : En jämförande studie av ord och begrepp ur ett begreppshistoriskt perspektiv som förekommer i PISA-studiernas två olika tider

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alan Derin; [2019]
  Nyckelord :Actors; PISA; OECD; Concept analysis; Koselleck; School results; International rankings; PISA-chock; Media debate;

  Sammanfattning : Every third year a PISA study is conducted, through international measurements for member states of the OECD-organization. This aims to measure each country´s pupils by the ages of 15 years old. Its purpose is to examine how each member´s pupils perform in mathematics, reading comprehensions, sciences and problem solving. LÄS MER

 3. 3. "Har man lite fotbollshjärna så..." : En kvalitativ studie om regelbrott inom herrfotboll i division fyra och fem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Daniel Adriansson; Erik Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Herrfotboll; regelbrott; social kontroll; habitus och fält;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to study the violations of soccer rules committed by male soccer players. Our methodological approach is qualitative, and our material consists of interviews with six players and three coaches active in division four and five in Småland. LÄS MER

 4. 4. “If your husband doesn’t beat you,he doesn’t love you” : A qualitative study about the work of change regardingIntimate Partner Violence in Nairobi, Kenya.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Joanna Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; norms; work of change; gender differences; Nairobi;

  Sammanfattning : This qualitative interview study aims to examine the work of change regarding IntimatePartner Violence (IPV), through the voices of seven change workers at Non-GovernmentalOrganizations (NGO) in Nairobi, Kenya. The focus lies on identifying worker’s expresseddefinitions and comprehensions of violence and in what ways those affect the work of changein sectors as victim support, awareness creation & changing societal attitudes and norms. LÄS MER

 5. 5. Låt äventyret börja! : En komparativ studie av Musse & Helium, elevtolkningar och lärarhandledning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Rosén; Lina Melin; Dzesika Taube; [2019]
  Nyckelord :Musse Helium; fantasy; book-talk; theme; comparative analysis; teacher´s manual; teaching; elementary school; Musse Helium; fantasy; boksamtal; tema; komparativ analys; lärarhandledning; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att urskilja teman i böckerna om Musse och Helium genom en litteraturanalys, samt vilka teman som framkommer genom elevers (åk 1–2) tolkning av ett utdrag ur böckerna. Studien fokuserar även på befintliga och framtolkade teman från böckernas tillhörande lärarhandledning. LÄS MER