Sökning: "compulsory school for pupils with learning disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden compulsory school for pupils with learning disabilities.

 1. 1. Nyanlända elever i grundsärskolan : Grundsärskolelärares beskrivningar av pedagogiska förutsättningar i undervisningen av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; nyanlända; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan.   De senaste åren har ett flertal nyanlända elever mottagits i den svenska grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta inkluderande : inkluderande möjligheter som skapar delaktighet för två elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; individual adaptation; participation; special education; success factors; syllabus; Delaktighet; framgångsfaktorer; individanpassning; inkludering; kursplan; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka arbetet som klasslärare, speciallärare och elevassistenter gör för att skapa delaktighet och inkludering för två elever som går på två olika grundskolor och läser enligt grundsärskolans kursplan båda med intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning och den ena eleven har även autism.   Med stöd av observationer och intervjuer har lärmiljöns möjlighet för att främja elevernas delaktighet och möjlighet till inkludering utforskats samt vilka framgångsfaktorer klasslärare, elevassistenter och speciallärare beskriver som gynnsamma för inkludering av elever som studerar enligt grundsärskolans kursplan. LÄS MER

 3. 3. Inkluderingens komplexitet : Lärares uppfattningar om grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Carola Sterner; Ann-Sofie Hagelin; [2019]
  Nyckelord :Integrated student; inclusion; intellectual disability; Integrerad elev; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att via några lärares uppfattningar få en ökad insyn om grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.     För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. LÄS MER

 4. 4. Social delaktighet för elever som läser i grundsärskolan med inriktning ämnesområden : En uppsats om elevassistenters tankar om hur elevers sociala delaktighet kan stärkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Katarina Lundvall; [2019]
  Nyckelord :social inclusion; intellectual disability; educational aid; compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes; interview study; social delatighet; utvecklingsstörning; elevassistenter; grundsärskola inrikning ämnesområden; intervjustudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen method of this study is a qualitive research approach. LÄS MER

 5. 5. Sådant som var svårt, blev plötsligt lätt : Upplevelser av grundskolan och grundsärskolan ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lifvergren; [2019]
  Nyckelord :Students´experiences; intellectual disability; compulsary school for pupils with learning disabilities; compulsory school; Elevers upplevelser; intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; grundskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate some pupils' experiences of learning situations, support for learning and peer relations in compulsory school compared to compulsory school for pupils with learning disabilities. The study aimed to highlight the advantages and disadvantages, support for learning and peer relations the pupils experienced in the two school forms. LÄS MER