Sökning: "compulsory treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden compulsory treatment.

 1. 1. The Use of Straps as Compulsory Treatment : A Violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Silje Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En tvångsvård för alla? : om åldersperspektiv i LVM-domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ellen Johansson; Paulin Segerstedt; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; LVM; tvångsvård; förvaltningsrätt; ålderism; äldre; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Studien granskar LVM-domar från Norrbottens län under år 2018 med hjälp av kvalitativ metod. Urvalet består av 26 LVM-domar om beredande av vård enligt 4 § LVM. Utifrån ett åldersperpektiv undersöks om det finns skillnader mellan hur personerna och missbruksproblematiken framställs i domarna. LÄS MER

 3. 3. Vem lyssnar på en jonkare? : En kvalitativ studie om hur samhälleliga normer påverkar beskrivningen av personer med missbruksproblematik i LVM

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elina Mårtensson; Marita Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Addict; compulsory treatment; gender; Missbrukare; LVM; kön;

  Sammanfattning : I granskning av personer med missbruksproblematik finns det en risk att de bedöms utifrån samhällets normer samt föreställningar om kategorierna missbrukare, kvinna och man. Även att de förstås som annorlunda i relation till vad som är “normalt” och förväntat utifrån respektive kategori. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 5. 5. Terapi i mononormativitetens rum

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Stehager; [2019]
  Nyckelord :den sexuella värdehierarkin; familjerådgivning; flersamhet; mononormativitet; obligatorisk monogami; polyamori;

  Sammanfattning : Polyamori i terapikontext är ett outforskat ämne i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning. LÄS MER