Sökning: "concert reviews"

Hittade 1 uppsats innehållade orden concert reviews.

  1. 1. Smaken är som baken - En kvalitativ studie av hur musiksmak formas och delas

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Ragnar Dahlgren; [2016-06-21]
    Nyckelord :taste; music; habitus; choir; Spotify; concert reviews;

    Sammanfattning : This thesis aims to investigate how individuals understand and value music in the context ofproducing taste in music. Through interviews, community posts regarding Spotify and old concertreviews this research considers experience, learning and environment to be key factors in makingthe distinction between good and bad music. LÄS MER