Sökning: "condenser body"

Hittade 1 uppsats innehållade orden condenser body.

  1. 1. Utveckling av väggenomföringar av typen RIP

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Jens Karlsson; [2015]
    Nyckelord :Wall bushing; resin impregnated paper; condenser body; rated voltage; Väggenomföring; hartsimpregnerat papper; kondensatorkropp; märkspänning;

    Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på ABB Components i Ludvika. ABB Components är en affärsenhet inom ABB-koncernen som tillverkar nyckelkomponenter till transformatorer, bland annat genomföringar som kan ses som en isolerande hylsa vars uppgift är att föra högspänd ström genom jordade plan. LÄS MER