Sökning: "conflicting expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden conflicting expectations.

 1. 1. Fältarbetets professionella utmaningar. En kvalitativ studie om hur fältarbetare beskriver upprätthållandet av och utmaningar med professionalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Lantz; Sigrid Algesten; [2021-05-26]
  Nyckelord :detached youth work; profession; professionalism; legitimacy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look into detached youth workers' experiences of being perceivedas professional in their work, whether they meet challenges in upholding professionalism andin what way they describe how they cope with different expectations. The empirical baseconsisted of seven semi-structured interviews with employed detached youth workers fromthree different work groups. LÄS MER

 2. 2. Kriminalvårdarens yrkesroll : En kvalitativ studie om kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Nord; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :prison guards; roles; conflicting expectations; role conflict; gender differences; kriminalvårdare; roller; motstridiga förväntningar; rollkonflikt; genusskillnader;

  Sammanfattning : En kriminalvårdare bemöter många olika förväntningar på sig i sin yrkesroll, och att veta vad som förväntas av en är en viktig faktor för arbetsmiljön och hälsan. Därav är syftet med denna studie att undersöka kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll inom organisationen och vilka negativa konsekvenser detta kan medföra. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefsrollen inom den privata sektorn : En kvalitativ studie om att befinna sig mittemellan överordnade och underordnade

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nike Norberg-Vanhove; Astrid Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :Middle manager; private sector; conflicting demands; Mellanchef; privat sektor; motstridiga krav;

  Sammanfattning : Mellanchefsrollen är en viktig roll ju mer en organisation växer, vilket i sin tur bidrar till att fler chefer behövs, och däribland mellanchefer. Mellanchefen befinner sig mittemellan överordnade och underordnade och det gör att mellanchefen kan uppleva sig klämd mellan olika krav. LÄS MER

 4. 4. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Green growth and decoupling as legitimation strategies : How businesses manage the incompatibility of economic growth and corporate environmental sustainability

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Jonathan Balsvik; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy theory; decoupling; green growth.;

  Sammanfattning : International organisations and global businesses aim to achieve green growth through the decoupling of economic growth and environmental impacts. However, increased evidence calls into question the approach of green growth, that has been adopted by international institutions such as the UN and the OECD. LÄS MER