Sökning: "connection to curriculum"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden connection to curriculum.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Högläsning : en studie om medinflytande och organisering av högläsning för elever i F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolin Kummu; [2020]
  Nyckelord :participation; influence; autonomy; contents of education; working methods; working forms and reading aloud.; delaktighet; inflytande; autonomi; undervisningens innehåll; arbetssätt arbetsformer och högläsning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa lärares och elevers uppfattningar om högläsning med koppling till medinflytande och hur lärare organiserar arbetet med högläsning för att bemöta elevers möjlighet till medinflytande. De frågeställningar som har varit ett utgångsläge för att besvara studiens syfte är: Hur organiserar och arbetar lärare med högläsning för att bemöta elevers möjlighet till medinflytande? Vad är det för inflytande eleverna upplever att de har under lärares högläsning och hur tas det till vara? Vad skulle eleverna vilja ha inflytande över och varför? Semistrukturerade intervjuer med 13 elever och 3 lärare har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Bollspelens plats i kursplanen : En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa kopplar bollspel till kursplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sema Erdal; Jenny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Curriculum; syllabus; ball games; physical education; assessment; motivation; curriculum theory; frame factor theory; physical education grade 7-9; Läroplan; kursplan; bollspel; idrott och hälsa; bedömning; motivering; läroplansteori; ramfaktorteori; idrott och hälsa årskurs 7–9;

  Sammanfattning : Aim and research questions The purpose of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in grades 7-9 use ball games in education in relation to the curriculum. The study also aims to investigate teachers' description of how their assessment of students in connection with ball games relates to the knowledge requirements. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bedöma kunskaper hos elever i grundsärskolan : En intervjustudie med lärare som tar emot nya elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Katarina Andersson; Ulrica Brogren; [2020]
  Nyckelord :Special school; intellectual disability; knowledge assessment; special education teachers; Curriculum ideologies; M. S. Schiro; grundsärskolan; intellektuell funktionsnedsättning; övergångar; kunskapsbedömning; speciallärare; undervisnings ideologier; M. S. Schiro;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva hur lärare i grundsärskolan ser på sitt bedömningsuppdrag isamband med att nya elever tas emot i verksamheten. I grundsärskolan undervisas elever som pågrund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte bedöms ha förutsättningar att uppnågrundskolans kunskapskrav. LÄS MER

 5. 5. Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Eklund; [2020]
  Nyckelord :Individualized Education Program; Language Impairment; Relation between needs and interventions; Special School; Systems Theory; Grav språkstörning; Relation behov-åtgärd; Specialskola; Systemteori; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Eklund, Louise (2020). Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan. Speciallärarprogrammet grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER