Sökning: "conscience and religion"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden conscience and religion.

 1. 1. Arbetsvägran i religionsfrihetens namn - när viker arbetsledningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Nilsson; Mikaela Fönss; [2020]
  Nyckelord :Arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; arbetsvägran; religionsfrihet; samvetsfrihet; diskriminering på grund av religion; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ökad mångfald kan leda till att religiösa frågor i arbetslivet får en ökad aktualitet och att en individs rättigheter och krav då ställs mot arbetsgivarens verksamhetsintresse och dennes rätt att leda och fördela arbetet. En arbetstagares vägran att utföra en viss arbetsuppgift på grund av religion eller samvete måste då vägas mot arbetsgivarens arbetsledningsrätt och andra eventuellt motstående intressen. LÄS MER

 2. 2. En hermeneutik värdig Gud? : En undersökning av Maximos Bekännarens hermeneutik och dess potentiella bidrag till dagens bibeltolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Daniel Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Maximus Confessor; biblical interpretation; exegesis; hermeneutics; theoprepes; defectus litterae; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Some theological schools consider the human conscience to be subordinate as a means to revelation of God’s nature compared to the biblical text. This can lead the reader of these texts to do violence to their own conscience by conforming it to the perceived biblical witness, although the two (the reader’s conscience and the biblical witness) can appear as in stark contrast to one another. LÄS MER

 3. 3. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER

 4. 4. Religious dress and the rights of others – an analysis of the case law of the European Court of Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Isaksson; [2019]
  Nyckelord :public international law; European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights; Freedom of thought; conscience and religion; Article 9; Human rights; religious dress; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the protection of the wearing of religious dress under article 9 (freedom of religion) of the European Convention on Human Rights, according to the case law of the European Court of Human Rights. It examines how religious dress is protected as a manifestation of religion and with reference to which rights of others and under which circumstances it can be restricted with reference to the legitimate aim protection of the rights and freedoms of others. LÄS MER

 5. 5. On the role of religious expression in the Swedish Public School System.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linda Harris; [2019]
  Nyckelord :Conflict; Diversity; Education; Immigration; Integration; Peace; Prayer Room; Public Education; Relationship between religion and public schools; Religion; Religion and Youth; Religious Expression; School; Secular; Secularisation; Sweden;

  Sammanfattning : This paper is a case study in Religion in Peace and Conflict, in which the role of religion and religious expression in Swedish education is examined. The focus of this case study is on Swedish public schools. LÄS MER