Sökning: "constricting laminar flow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden constricting laminar flow.

  1. 1. Simulations of particle integrity in food technology related flow

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

    Författare :Alexander Backstam; [2019]
    Nyckelord :Fluid dynamics; IBOFlow; multiphase; food; particle integrity; Immersed boundary; constricting laminar flow; CFD; FEM; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER