Sökning: "constructive alignment"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden constructive alignment.

 1. 1. Hur den kreativa inlärningsprocessen kan tillämpas i undervisningen, examineringen och bedömningen av elever i Företagsekonomi 2 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Constructive alignment; Creative learning process; Divergent thinking; Formative assessement; Teaching; Upper secondary school.;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine how individual teachers in the upper secondary school manage to comply with the requirements from three different agents within the schoolsystem; the requirements of the The national agency for education in Sweden regarding formative assessment and standardisation of grading, the requirement of the students regarding ”backward-pedagogy”, and requirement of the society regarding developing the student’s independence and creative ability. Semi-structured interviews with three teachers teaching Business Administration at one upper secondary school in Malmo was conducted. LÄS MER

 2. 2. I linje med läroplanen? : En kvalitativ innehållsanalys av det engelska läromedlet Magic! 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erica Cordy; [2019]
  Nyckelord :Magic! 1-3; textbooks; constructive alignment; curriculum theory; Magic! 1–3; läromedel; konstruktiv länkning; läroplansteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to answer whether the teaching material Magic! 1 – 3 can be used without complementary material to convey the subject content and the didactic elements presented as central in the curriculum. The questions the study aims to answer are how well Magic! 1 – 3 is in line with the curriculum's central content and whether it can be used in teaching without complementary teaching material. LÄS MER

 3. 3. Framåtsyftande retorikundervisning? : En analys av lärares utsagor om undervisnings-/återkopplingsmetoder och didaktisk forskningslitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Englund; [2018]
  Nyckelord :Aktiva inlärare; konstruktiv länkning; systematisk framåtsyftande återkoppling; inlärningsmål; processinriktat lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to analyse how systematic feed-forward is described in national and international assessment research, and relate it to swedish teachers descripton of their use of systematic feed forward in their daily work to help students reach the learning-goals in oral presentation in Swedish 2. The methods of this survey are a combination of semi-structured interviews, and a literature study, and the material is interpreted with phenomenography. LÄS MER

 4. 4. Analyzing KTH's course syllabuses from a pedagogical perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Joakim Lindberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Course syllabuses are used by students and teachers in various pedagogical situations, which makes it important that the syllabuses are well-designed from a pedagogical perspective. It is therefore useful to classify the syllabuses and identify areas in need of improvement. LÄS MER

 5. 5. Lärarens tolkning av ämnesplanen – en viktig länk mellan Skolverket och eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :moderna språk; ämnesplan; kursplan; gymnasieskola; synligt lärande; constructive alignment; teacher thinking; måluppfyllelse; elevinflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgörs av två delar. Huvuddelen är en kurspresentation av Spanska steg 4 på gymnasiet som jag har utformat med utgångspunkt i aktuella styrdokument och med anpassningar till mina elevgrupper. Hänsyn har tagits till forskning om synligt lärande (John Hattie) och constructive alignment (John B. LÄS MER