Sökning: "contemporary urban vernacular"

Hittade 1 uppsats innehållade orden contemporary urban vernacular.

  1. 1. Suburban Swedish maturing : Examining variation and perceptions among adult speakers of Swedish contemporary urban vernacular

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

    Författare :Nathan Young; [2014]
    Nyckelord :Rinkeby Swedish; slang; Suburban Swedish; contemporary urban vernacular; normalized pairwise variability index; nPVI; prosodic rhythm; linguistic artifacts; sociophonetic variation; meta-pragmatic stereotypes; prestige forms; rinkebysvenska; förortsslang; förortssvenska;

    Sammanfattning : Up to now, adolescent speakers have been the primary focus when researching contemporary variation in the language of Sweden’s urban areas. This study contributes to the growing body of research on the topic by examining and reporting on adult speakers of what is here referred to as förortssvenska (English: Suburban Swedish). LÄS MER