Sökning: "continual improvements"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden continual improvements.

 1. 1. Möjligheter till ökad driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i fjärrvärmenät : En simulerings- och optimeringsstudie på Kalmar Energi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Carl Torstensson; Daniel Nordborg; [2019]
  Nyckelord :District Heating; NetSim; Simulation; Optimization; Bypass; Bottleneck; Differential pressure; DH; Fjärrvärme; Förbikoppling; Flaskhals; NetSim; Simulering; Optimering; Differenstryck;

  Sammanfattning : Since district heating is the most common way of space heatingin Sweden, continual improvements of theefficiency of production and distribution of district heating is crucial. The purposeof this report is therefore to, using Kalmar Energi as an example, study how the production and distribution of district heating is affected by introducing a bypass pipeat a critical point in the network, and to investigate howcost efficiency might be achieved. LÄS MER

 2. 2. An Energy Management Oriented Analysis: Case Study of a Waste to Energy Plant in Lecco, Italy

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Noemi Cerra; [2019]
  Nyckelord :ISO 50001; Energy Management; Energy Management System; Energy Efficiency; Waste To Energy; Energy Review.; ISO 50001; Energihantering; Energihanteringssystem; Energieffektivitet; Avfall till energi; Energibesiktning.;

  Sammanfattning : The ISO 50001 standard on energy management systems was released in 2011 with the aim of providing organizations with a standardised guideline for the evaluation and continual improvement of energy performance. Complex structures such as the waste to energy (WTE) sector, which must comply with social, environmental, economic and productivity objectives, can benefit from the development of a compliant energy management system (EnMS). LÄS MER

 3. 3. Organisatoriskt lärande för att öka vårdkvalitet : Lärdomar av att utveckla processledning vid en operations- och intensivvårdsklinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd; Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Frida Aronsson; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Operation and intensive care unit; organizational learning; process management; Quality improvement; Förbättringsarbete; kvalitetsförbättring; operation- och intensivvårdsklinik; organisatoriskt lärande; processledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Komplexa verksamheter måste fokusera på processerna, ett organisatoriskt helhetsperspektiv och lärande samt ha patienten i centrum för att säkra vårdkvaliteten. På Operations- och intensivvårdskliniken, Ryhov, har processarbete påbörjats men utvecklingspotential finns samt utrymme för tydligare rutiner gällande patientdelaktighet. LÄS MER

 4. 4. Mognadsgraden för värdeskapande och kontinuerligt lärande : En studie om internt utvecklingsarbete inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Peter Söderström; Duran Timocin Teoman; [2016]
  Nyckelord :Value creation; continual learning; resources; maturity assessment; Organizational IQ-test; Värdeskapande; kontinuerligt lärande; resurser; mognadsgrad; Organizational IQtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kund köper inte varor och tjänster som inte skapar något värde, vilket är något företagen på marknaden måste ta hänsyn till. Utöver det är företagens mål att nå finansiella samt icke-finansiella vinningar från sin produkt. LÄS MER

 5. 5. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER