Sökning: "continuity planning"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden continuity planning.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och arbete med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna : en kvalitativ empirisk studie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erica Dåderman; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Collaboration; Continuity; Person-centered care; Teamwork; Kontinuitet; Personcentrerad vård; Samverkan; Tillgänglighet; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien belyser utmaningarna med en växande andel äldre befolkning nationellt och de förändringar av vården som behövs för att täcka behoven med befintliga resurser. Regeringen har tillsatt en utredning för att redogöra för vilka förändringar som behöver göras inom hälso-och sjukvård för att klara förutsättningarna i framtiden, och bygga upp god och nära vård till befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Doktriner : en förutsättning för logistiska samarbeten mellan Sverige, Nato och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Viggo Bäckström; [2020]
  Nyckelord :doktrin; Sverige; NATO; Norge; operativ logistik;

  Sammanfattning : European security policies have in the last decade deteriorated. In the Swedish doctrine, it is stated that Sweden needs help from other countries' military power to resist foreign occupation. Swedish Armed Forces need to be able to co-operate with military actors in Europe. LÄS MER

 4. 4. Järnålder och medeltid i Näsums socken : en agrarhistorisk studie i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Agrarian history; Iron Age; Middle Ages; landscape science; Gudahagen; Näsum; Bromölla; Agrarhistoria; järnålder; medeltid; landskapsvetenskap; Gudahagen; Näsum; Bromölla;

  Sammanfattning : I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. LÄS MER

 5. 5. Risk- och krishantering utifrån Business Continuity Management : - En studie under en rådande kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isabell Olsson; Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :risk; crisis; risk management; crisis management; business continuity management; business continuity plan; disaster recovery plan; risk; kris; riskhantering; krishantering; kontinuitetsarbete; kontinuitetsplan; krisåterhämtningsplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då kriser inträffar allt oftare är det av stor vikt för organisationer att ha en utvecklad strategi för att hantera dessa störningar. Ett sätt för att hantera risker och kriser är Business Continuity Management som involverar hela processen med planering av åtgärder i förväg, krishantering samt utvärdering efter krisen. LÄS MER