Sökning: "convention on the rights of the child"

Visar resultat 1 - 5 av 685 uppsatser innehållade orden convention on the rights of the child.

 1. 1. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet vid vård och behandling utifrån barns perspektiv : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Jarnestål; Stephanie Liberg; Julia Skönås; [2023]
  Nyckelord :Participation; Children s perspectives; Child-centered care; Hospitalized children; Delaktighet; Barns perspektiv; Barncentrerad vård; Barn på sjukhus;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet i sin vård och behandling framhålls av barnkonventionen, riktlinjer för hälso- sjukvåden och svensk lagstiftning. Delaktighet i vården har stor betydelse för barnens välbefinnande och hälsa då delaktighet bidrar till en känsla av kontroll som minskar oro och stress vilket också stärker barnets självkänsla i att kunna hantera andra stressfyllda händelser senare i livet. LÄS MER

 4. 4. "Det är aldrig till barns bästa att vara rädd" : En kvalitativ studie om familjerättens förhållningssätt till barnets bästa i umgängesutredningar där det återfinns våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Tova Lindberg; Hanna Jade Smith; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; Family Law; The Best Interests of the Child; The Children s Rights Conventions; Visitation; Barnets bästa; Barnkonventionen; familjerätten; umgänge; våld;

  Sammanfattning : The study’s purpose was to investigate how Family Law appraises the Children´s Rights Conventions principle "the best interests of the child" when assessing visitation in cases with domestic violence, moreover, how the approaches can impact the children. Four family law caseworkers were interviewed through a combined interview and vignette study. LÄS MER

 5. 5. Den offentliga sektorns åtagande för att stärka barns rättigheter : En studie om implementering av barnkonventionen som nationell lagstiftning

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Robin Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns rättigheter; barnets bästa; barnrättskommun; implementering;

  Sammanfattning : The present study investigated the incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child into Swedish law through an examination of the juridical difficulties in the state and municipalities. The study employed three methods: Qualitative content analysis, juridical method, and a semi-structured interview. LÄS MER