Sökning: "cooling loss"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden cooling loss.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 3. 3. Identification and evaluation of internal leakages of a BFB Boiler integrated within a pulp and paper mill.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Adrian Gomez; [2018]
  Nyckelord :leakages; internal leakages; Pulp and Paper; valves; boiler;

  Sammanfattning : Alternative fuels like biomass have become really popular in the last decades as a substitute to fossil fuels. One of the most used technologies in Sweden for the obtention of the energy from the biomass is its direct combustion in a boiler. LÄS MER

 4. 4. Evaluating a Power Supply System for a Small-Scale Cocoa Processing Plant : A Multi-Criteria Decision Analysis Approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Rothoff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The global supply and demand of energy is facing different challenges. On one hand an increasing energy demand, foremost in developing countries, and an increasing pressure on reaching climate goals changes the requirements on the design of power supply systems. LÄS MER

 5. 5. Spill vid timotejtröskning : hur mycket spills vid olika körhastigheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Arvid Ivehag; [2018]
  Nyckelord :Timotej; Gräsfrö; Vallfrö; Gräsfröskörd; Timothy; Skakartröska; Rotortröska;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att göra praktiska tester för att ta reda på vad tröskans hastighet har för betydelse för spillet vid timotejtröskning. I Sverige har det inte tidigare gjorts några omfattande försök just på detta. Under sommaren 2017 har försök gjorts på tre gårdar. LÄS MER