Sökning: "coolt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet coolt.

 1. 1. ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liza Sahlin; [2018]
  Nyckelord :adolescent; attitude; drug use; qualitative method.; ungdomar; inställning; narkotikaanvändning; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. LÄS MER

 2. 2. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 3. 3. Blås- och stråkinstrument - Coolt eller töntigt? : en inblick i undervisning i orkesterinstrument för tonåringar

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazzKungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Jareteg; [2017]
  Nyckelord :blåsinstrument; stråkinstrument; kulturskolor; instrumentval; genre;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att antalet instrumentelever på kulturskolor i Sverige har minskat markant de senaste decennierna (Hübner2002). Den största minskningen förefaller gälla blås- och stråkinstrument. Syftet med denna undersökning är att försöka hitta tänkbara orsaker till den minskade populariteten hos dessa instrument. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter den enhetliga livsstilen. En kvalitativ studie kring Generation Y:s attityd, attraktion och drivkraft gentemot arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erika Klaus; Caroline Thernström Florin; [2017]
  Nyckelord :motivation in workplace; work-life balance; identitet; individualisering; Generation Y; Millennials; workplace engagement; Employer attractiveness och Employer Branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att söka ökad förståelse för vad som driver Generation Y vid val av arbetsgivare och det har vi studerat närmare utifrån två övergripande frågeställningar: Vilka är målgruppens grundläggande attityder till arbetslivet? och Vad attraherar målgruppen vid val av arbetsgivare? För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie, dels med enskilda intervjuer med fyra personer som är relativt nya i arbetslivet, dels genom en fokusgruppintervju med sex personer som är i början av det arbetssökande skedet. Vi valde att avgränsa vår målgrupp till ekonomistuderande vid Lunds Universitet. LÄS MER

 5. 5. Trumpet är coolt! Eller? : En kvantitativ studie i barns och ungdomars syn på frivillig musikundervisning i trumpet i musik- och kulturskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Olov Lindberg; [2017]
  Nyckelord :trumpet; music school; music education; quantitative study; survey; trumpet; musikskola; kulturskola; musikundervisning; kvantitativ studie; enkäter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva relevansen av och eventuella samband mellan utvalda faktorers inverkan på trumpetelevers val av instrument och på deras fortsatta spelande i musik- och kulturskolor. Detta görs genom att beskriva både vad som påverkat eleverna i deras instrumentval och vad som varit viktigt för deras fortsatta spelande och intresse. LÄS MER