Sökning: "cooperative learning"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden cooperative learning.

 1. 1. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASES DE ESPAÑOL - Experiencias de alumnos de educación primaria en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Söderborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Kooperativt lärande; erfarenheter av lärande; deltagande och gemenskap; moderna språk; grundskola; mixade metoder; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the experiences that students in the ninth grade of primary school describe having with cooperative learning. The perception of students about learning, participation and inclusion in the given classes has been investigated. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande - möjligheter och utmaningar för elevers matematiska språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Hansson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :ADHD; autism; cooperative learning; language development; Lev Vygotsky; mathematics; mathematical language;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker möjligheter och utmaningar med ett kooperativt lärande och hur det påverkar elevers matematiska språkutveckling. Översikten inriktar sig på elever i grundskolan och elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ia Bech; Maria Andrén-Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; lärare; matematik; undervisning; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en förståelse för hur lärare upplever användande av kooperativt lärande i sin matematikundervisning samt vilka för- och nackdelar de erfar med metoden. Metoden utgjordes av en semistrukturerad enkätundersökning som gav svar från 22 lärare i Sverige samt semistrukturerade intervjuer med tre lågstadielärare. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande, andraspråkselever och matematikinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Björkman; [2022]
  Nyckelord :Cooperative learning; Mathematics; Mathematic learning; Multilingual classroom; Second language learning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap i modersmålets betydelse för andraspråkselever när det gäller elevernas matematiska utveckling.    Frågan är om kooperativt lärande kan användas som metod för att stärka andraspråkselevers språkliga och matematiska utveckling i klassrummet. LÄS MER