Sökning: "coping motivation missbruk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden coping motivation missbruk.

 1. 1. Framgångsfaktorer i den behandlande ungdomsvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Petter Österberg; [2012]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer skyddsfaktorer institution ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera vilka faktorer som är viktiga för att ungdomsbehandling på institutioner ska få ett önskvärt resultat. Majoriteten av alla institutionsplaceringar misslyckas, men i denna undersökning studeras hur det kommer sig att vissa institutionsplaceringar faktiskt når ett önskat resultat. LÄS MER

 2. 2. Född på bolaget? : Klienters erfarenheter av två former av missbruksvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Diana Butchert; Marie Forsberg; Sofia Järnmark; [2009]
  Nyckelord :family home treatment; out-patient program; substance abuse; client perspective; motivation; Familjehemsvård; öppenvård; missbruk; klientperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka klienters erfarenheter av två former av missbruksvård. De undersökta verksamheterna är Alkohol- och narkotikagruppen, vilket är en öppenvårdsverksamhet i Lindesberg, samt Stiftelsen Bergslagsgårdar i Örebro, som bland annat arbetar med familjehemsvård för vuxna. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors motivation och copingstrategier på väg ut ur drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Annica Andersson; [2008]
  Nyckelord :kvinna; missbrukare; motivation; coping; salutogenes;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att belysa kvinnors motivation- och copingstrategier på väg ut ur missbruk. Vidare var syftet att undersöka de salutogena faktorer kvinnorna ansåg hade hjälpt dem behålla sin drogfrihet. Tre intervjuer genomfördes och data analyserades med induktiv tematisk analys. LÄS MER