Sökning: "coping strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden coping strategy.

 1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är fullständigt fri från alkoholismen och drogernas kedjor. Jesus har botat mig.” : En religionspsykologisk analys av religiös omvändelse som copingstrategi mot substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Andreas Stenberg; [2021]
  Nyckelord :coping; signifikans; substansberoende; religiös omvändelse;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore how religious conversion can constitute coping strategies when counteracting substance dependence by examining Sebastian Staksets autobiography. Previous research show that there is a lack of empirical studies about substance abuse in relation to religiosity. LÄS MER

 3. 3. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas studenters upplevelser och hantering av stress av personlighet?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnéa Johansson; Sabina Dzirlo; [2020]
  Nyckelord :students; stress; performance requirements; social support; coping strategies; five factor theory; studenter; stress; prestationskrav; socialt stöd; copingstrategier; femfaktorteorin;

  Sammanfattning : Studenter tolkar och hanterar upplevelser och problem olika. Något som kan påverka studenters tolkningar och hantering är deras personlighet. LÄS MER

 5. 5. Nästan som medicin : En intervjustudie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med biblioterapi som metod för att främja psykisk hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bibliotherapy; literature; mental health; health; well-being; coping; salutogenic perspective; biblioterapi; litteratur; psykisk hälsa; hälsa; välmående; coping; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how people who work with bibliotherapy view the method itself and if it may enhance mental health and well-being. The study also wants to investigate what possible disadvantages that the practitioners consider with the method. LÄS MER