Sökning: "coping teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden coping teorier.

 1. 1. Släpper du inte ut mig, tar jag livet av mig! : En kvalitativ studie om vilken upplevelse socialsekreterare har av hot och våld i sin yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Evelina Gudmundsson; [2019]
  Nyckelord :Social work; Social worker; threats and violence; wellbeing; workplace violence; socialt arbete; Socialsekreterare; hot och våld; välbefinnande; våld på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Forskning visar att hot och våldshandlingar mot socialsekreterare är vanligt förekommande. De som utsätts för hot- eller våldshandlingar upplever hoten eller våldet som något som hör till deras arbete som myndighetsutövare. Den här studien syftar till att undersöka upplevelsen av hot och våld hos socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av stress - en intervjustudie med personer som har hög respektive låg samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karolina Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :stress; stressorer; samvetsgrannhet; tematisk analys; stressors; conscientiousness; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the experience of stress in individuals with high respectively low degree of conscientiousness. Semistructured interviews were conducted with six people who estimated high respectively low on conscientiousness. The material was analyzed using a thematic analysis and eight different themes were identified. LÄS MER

 3. 3. Mellan hopp och förtvivlan – att skydda barn mot våld : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Jakobsson; Daniela Wenström; [2018]
  Nyckelord :Socialarbetare; socialt arbete; barn och unga; social barnavård; utmaningar; strategier; svårigheter; handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld och om de anser att de kan leva upp till målet att skydda barnen. För att uppnå syftet svarar vi på de här frågeställningarna: Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? Vilka utmaningar beskriver socialsekreterarna? Hur hanteras utmaningarna? En kvalitativ metod har tillämpats och sju socialsekreterare har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Mellan Domänerna - Att bryta en diskurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabel Ornstein Mecklenburg; Johan Grönlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetsmiljö; organisering; coping; stress; frustration;

  Sammanfattning : Under en längre tid har sjukvården brottats med en ökande personalproblematik, då många sjuksköterskor antingen blir sjuka eller väljer att säga upp sig. Sedan fem år tillbaka råder det även åretruntbrist på personal och notorna för hyrpersonal närmar sig astronomiska belopp. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete hos lärare i ett arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristoffer Ekström Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Patogenes; Salutogenes;

  Sammanfattning : Ekström Gustavsson, Kristoffer (2018). Uppfattningar av förebyggande och hälsofrämjande arbete hos lärare i ett arbetslag. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER