Sökning: "corona ungdomar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden corona ungdomar.

 1. 1. "Vi har inte kommit hela vägen hit för att bara åka tillbaka" : En kvalitativ intervjustudie gällande ensamkommandes upplevelse av de krav som den nya gymnasielagen föreskriver

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Mathilda Törnebladh; Claudio Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nya Gymnasielagen; Asylprocess; Flykting; Psykisk Ohälsa; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Enligt Michael (2020) har förutsättningarna samt levnadsförhållanden försämrats för redan utsatta grupper, såsom flyktingar och asylsökande under coronapandemin och de står inför stora utmaningar bland annat när det kommer till att hitta arbeten. Att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier är ett krav på ungdomar enligt Nya Gymnasielagen, vilket i sig riskerar att ha en inverkan på individens psykiska hälsa men som i rådande pandemi blir än mer stressfyllt (Asylrättscentrum, 2020). LÄS MER

 2. 2. "Mycket plugg och ingen motivation" : Gymnasieelevers fysiska aktivitet under ett år av distansundervisning och inställd idrottsverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Therese Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Covid-19; Adolescence; Determinants of health; Fysisk aktivitet; Covid-19; Ungdomar; Hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet minskar risken för flertalet folksjukdomar och enligt WHO är fysisk inaktivitet den ledande orsaken till global dödlighet. Efter att WHO den 11 mars 2020 deklarerade att det nya coronaviruset var en pandemi följde flertalet åtgärder för att begränsa smittspridningen i Sverige med bland annat distansundervisning och begränsad organiserad idrott. LÄS MER

 3. 3. Corona, Guds straff eller ren naturvetenskap? : 145 gymnasieungdomars oro, stöd och religiösa förklaringar till pandemin som orsakats av covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Emilia Tsumakova; [2020]
  Nyckelord :Religion; Ung; Covid-19; Corona; Oro; Existentiella frågor;

  Sammanfattning : Spridningen av covid-19 ställer människor i världen inför en samhällskris. Utifrån religionspsykologiska teorier om att människor i kris kan ta stöd i religiositet, så undrar denna undersökning om religionens plats i pågående samhällskris. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemin - chans till utveckling, början på systemkollaps eller både och? : En studie av gymnasieungdomars syn på nutid och framtid i ljuset av risksamhället och Coronapandemin

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Riskteori; Coronapandemin; Covid-19; Ungas riskperception; Framtid; Risksamhälle;

  Sammanfattning : Studiens ämnesområde är ungdomars uppfattningar av sin nutid och framtid mot bakgrund av Coronapandemin under våren 2020. Syftet är att undersöka på vilket sätt ungdomars uppfattningar om sin livssituation och samhällets utveckling påverkas av pandemin. LÄS MER

 5. 5. Det enda som ska spräckas är myten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mikaela Bengtsson Sandåker; Jessica Hansson; Amelie Lund; [2012]
  Nyckelord :enkätundersökning; LinkedIn; unga vuxna; Twitter; marknadsföring; kostnadseffektivitet; utvärdering; budskapsstrategier; målanalys; målgruppsanalys; medievalsstrategi; exponering; RAS; pilotstudie; normkritiskt arbete; tystnadsspiral; omvärldsanalys; agenda-setting; opinionsbildning; föreställningar; myth; myt; Goodle AdWords; virusmarknadsföring; viral marknadsföring; kommunikationsplanering; sociala medier; Instagram; Youtube; edutainment; Gunilla Jarlbro; sexualundervisning; skolundervisning; ungdomar; Spotify; Facebook; priming; UM; Ungdomsmottagningen; FHI; Statens Folkhälsoinstitut; vaginal corona; strategisk kommunikation; strategic communication; slidkrans; Riksförbundet för sexuell upplysning; RFSU; health communication; hälsokommunikation; mödomshinna; hymen; bombmatta; organisk tillväxt; utbildning; word-of-mouth; word-of-mouse; normer; folkhälsa; gymnasieskolor; extern kommunikation; selektivitet; noder; kognitiv dissonans; påverkan; medier; oskuld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har undersökt ifall myten om mödomshinnan lever kvar bland ungdomar. Efter att ha gjort en enkätundersökning bland gymnasieelever kan vi konstatera att den gör det. Syftet har varit att undersöka hur man kan förändra ungdomars föreställningar med hjälp av kommunikation. LÄS MER