Sökning: "coronapandemin"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade ordet coronapandemin.

 1. 1. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 2. 2. En skandinavisk allians?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Korp; [2023-02-06]
  Nyckelord :Arbetarklass; Attityder; Arbetarklassattityder; Covid-19 pandemin; Pandemiåtgärder; Skandinavien; Välfärdsstater; Working class; Attitudes; Working class attitudes; Covid-19 containment measures; Scandinavian Countries; Welfare states;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic resulted in a societal crisis where different groups of society were hit to varying degrees. One group that faced more severe consequences than others were the working class due to their limited economic resources and small opportunities to work from home. LÄS MER

 3. 3. Varför flyr sjuksköterskor vårdyrket? : En integrativ litteraturöversikt om inverkande arbetsrelaterade faktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Johansson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Engagemang; Hälsa; Ledarskap; Lämna arbetet; Sjuksköterskebrist; Sjuksköterskor; Uppsägning;

  Sammanfattning : Den globala bristen på sjuksköterskor är ett omfattande samhällsproblem. För att kunna bemöta det stigande vårdbehovet efter massuppsägningarna som följde efter coronapandemin beräknas det i ett globalt perspektiv behövas 13 miljoner nya sjuksköterskor inom det kommande decenniet. LÄS MER

 4. 4. Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nora Malmgren; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; förändrade levnadsvanor välbefinnande; Covid - 19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation. LÄS MER

 5. 5. Ett demokratiskt samtal i kris? : En jämförande studie av deliberativ kvalitet i riksdagen och på Twitter under Coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Färm Bredin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study sets out to compare the deliberative quality of two different forums of discussion, the Swedish parliament (the Riksdag) and the social media platform Twitter, during the covid- 19 pandemic. The study takes deliberative ideals as a theoretical starting point and asks how the deliberative quality of said forums differ. LÄS MER