Sökning: "coronary angiography ICA"

Hittade 1 uppsats innehållade orden coronary angiography ICA.

  1. 1. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

    Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
    Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER