Sökning: "corporate governance"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade orden corporate governance.

 1. 1. Corporate impunity and the ‘accountability gap’ in Sub-Saharan Africa: is the successful prosecution of corporate involvement in atrocity crimes within reach?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joseph Keogh; [2022]
  Nyckelord :International criminal law; corporate criminal liability; transnational corporations; atrocity crime; corporate impunity; Africa; Global North; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although transnational corporations (hereinafter TNCs) often far outmatch States in terms of resources and influence over the direction of the world economy, they are generally unaccounted for when operating outside the territories in which they are incorporated (hereinafter ‘home States’). This thesis will look specifically at those TNCs that rely on natural resource extraction as their main source of profit. LÄS MER

 2. 2. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 3. 3. The Key to a Safe IPO

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Truedsson; Hugo Bergström; Elsa Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :IPO; Lock-up agreement; Initial return; Long term performance; Nasdaq Nordic; Oslo börs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to examine the implications of a lock-up agreement for the first day return and long-term performance on the Nordic markets, during the years of 2010-2021. The study aims to contribute new insights to investors and stakeholders about lock-up agreements' implication and role in initial public offerings. LÄS MER

 4. 4. Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och dess påverkan på företags finansiella prestation : En studie på svenska marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2022]
  Nyckelord :ROA; Tobin’s Q; gender quota; gender diversification; critical mass; women on the board; financial performance; corporate governance; ROA; Tobin’s Q; kvoteringslag; könsdiversifiering; kritisk massa; kvinnor i styrelsen; finansiell prestation; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Background: Gender equality has during recent years become a widelyresearched topic with mixed results. Recent studies show clear figures thatwomen are underrepresented on board of directors. The varying resultsindicate that it is a complex issue and that more evidence and knowledgemust be added. LÄS MER

 5. 5. Tillitsbaserad styrning vid distansarbete : En fallstudie som undersöker hur distansarbete påverkar ett förändringsarbete mot tillitsbaserad styrning inom en offentlig verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Evelina Angeria; [2022]
  Nyckelord :Trust; control; governance; trust-based governance; organisational culture; relationships; teleworking and remote work; Tillit; styrning; tillitsbaserad styrning; företagskultur; relationer och distansarbete;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet står inför ett pågående förändringsarbete mot att införa tillitsbaserad styrning i sina verksamheter. Tillitsbaserad styrning är en relationsbaserad styrform där informella styrmedel som socialt arbete och företagskultur används för att skapa tillit och målöverensstämmelse. LÄS MER