Sökning: "corporate social responsibility litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden corporate social responsibility litteratur.

 1. 1. Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erika Johansson; Kamilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Auditor Independence; Audit Quality; Non-Audit Services; Swedish legislation; Stakeholder Perspective; Stakeholder influence.; Revisorers oberoende; revisionskvalité; icke-revisionsrelaterade tjänster; svensk lagstiftning; intressentperspektiv; intressenters inflytande.;

  Sammanfattning : Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Contributions of lean production to the development of sustainable business practices in the food industry : the case of Arla Foods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; [2016]
  Nyckelord :Lean production; sustainable development; food industry; sustainable business practices;

  Sammanfattning : Corporations in the food industry are under pressure from stakeholders to take responsibility for their social and environmental impact (Garnett, 2013). In the struggle, several initiatives have been implemented where the aim is to find a balance between financial, social as well as environmental aspects (Amani et al., 2015). LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av hållbarhetsarbete inom svensk skogsindustri : en fallstudie av Södra Skogsägarnas Gröna bokslut

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Anton Stenlund; [2016]
  Nyckelord :miljömässig; hänsyn; intressentteori; medlem; entreprenör; skogsinspektor; strategi; miljökommunikation; skogsvård; skogsägarförening; kvalitativ; CSR; stakeholder theory; strategies; environment; sustainability; silviculture; qualitative; evaluation;

  Sammanfattning : Påtryckningar från både interna och externa intressenter medför att begränsning av miljömässig och social påverkan idag är ett naturligt åtagande för företag. Skogsindustrin har en viktig del i detta arbete som global aktör och brukare av jordens naturresurser såväl som tillverkare av förnyelsebara produkter. LÄS MER

 4. 4. Collaboration to address a wicked problem : the case of certified palm oil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Lindahl; Joakim Widén; [2015]
  Nyckelord :Collaboration; corporate social responsibility; dialogue; industrial collaboration; multi-stakeholder collaboration; palm oil; wicked problem;

  Sammanfattning : Corporations meet complex challenges as they operate on a global market. Global multidimensional problems are referred to wicked problems and which cannot be solved only managed. In this case, of certified palm oil, palm oil production can be seen as a wicked problem due to deforestation of rainforest, land grabbing and social conflicts. LÄS MER

 5. 5. Miljölagstiftningen - Hinder eller möjligheter för hållbart företagande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Jutnäs; [2014]
  Nyckelord :CSR; Hållbart företagande; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Miljöfarlig verksamhet; Textilvaror; Kemikaliehantering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hållbart företagande tar fasta på principen om hållbar utveckling och åsyftar ett ansvarsfullt företagande med hänsyn till kommande generationer. Corporate Social Responsibility (CSR) är det internationella begrepp som motsvarar vad vi benämner hållbart företagande. LÄS MER