Sökning: "coso intern styrning och kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden coso intern styrning och kontroll.

 1. 1. Intern kontroll – en flerfallstudie på Borlänge kommun och Ludvika kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emily Rindberg; Ronja Östlund; [2020]
  Nyckelord :Internal Control; COSO-model; municipal function; stakeholder- and legitimacy theory; Intern kontroll; COSO-modellen; kommunal verksamhet; intressent- och legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intern styrning och kontroll är ett centralt begrepp i en organisations verksamhet och finns till för att hjälpa organisationen till en effektiv verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk rapportering där lagar och regler efterföljs. Detta ska i sin tur hjälpa organisationen att uppnå sina mål med verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Bakom deras ryggar : En studie om intern kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :Internal control; COSO: framework; information; annual report; management; Intern kontroll; COSO:ramverket; upplysningar; årsredovisning; styrning;

  Sammanfattning : Efter 2000-talets stora skandaler fick den interna kontrollen en central roll på de flesta företagen. En stark intern kontroll kan enligt tidigare forskning skydda företag ifrån bedrägerier, fel och misstag. Denna studien syftar till att förklara variationen i företags upplysningar om intern kontroll. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av COSO-modellen i en regional bank – en fallstudie på bankens arbete med intern styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Artur Umiastowski; [2016]
  Nyckelord :Intern styrning och kontroll; COSO-modellen; riskhantering; intressent och legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Axel Johansson; Rasoul Adeli; [2015]
  Nyckelord :Internal control; Efficiency; Control; Intern kontroll; effektivitet; styrning;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunkt”Datum: 28e maj 2015Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Rasoul Adeli Axel Johansson23e augusti 1978 6e mars 1989Titel: Betydelsen av internkontroll för effektiv styrning – ur revisorernas synpunktHandledare: Stefan SchillerNyckelord: Internkontroll, effektivitet, styrningFrågeställning: Kan internkontroll bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna, och i så fall hur?Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas syn på vikten av internkontroll. Syftet är även att undersöka om och hur internkontroll kan bidra till att effektivisera styrningen av bolag enligt revisorerna. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll : - En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Huldt; Patrick Björksved; [2014]
  Nyckelord :Intern kontroll; COSO-modellen; intern revision; Lean production;

  Sammanfattning : Sammanfattning: ”Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll”Datum:  2014-06-11Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,                 Mälardalen HögskolaFörfattare: Patrick Björksved, Martin HuldtTitel: Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontrollHandledare : Magnus LinderströmNyckelord: Intern kontroll, intern revision, intern styrning, COSO-modellen, Lean productionFrågeställningar: -Hur utformar ledningen sina interna kontroller för att effektivisera verksamheten?-Hur ser varulagerprocessen ut, från beställning till leverans?-Hur arbetar ledningen med implementering av förbättringar och effektivisering av de interna kontrollprocesserna?Metod: Studien är uppbyggd på en deduktiv ansats baserat på kvalitativ data. Författarna samlade in data genom intervjuer som därefter formade empirin och analyserades genom de valda teorier och modeller. LÄS MER