Sökning: "coup-proofing"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet coup-proofing.

 1. 1. Speak bigly and carry a soft stick: En fallstudie om desertering inom säkerhetsapparaten under den orangea revolutionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ossian Hamberg; [2023]
  Nyckelord :security force defection; civil resistance; competitive authoritarianism; structural contingency theory; coup-proofing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer en möjlig förklaring till varför säkerhetsstyrkor drabbas av desertering och ordervägran vid fredligt civilt motstånd utforskas. Forskningsfrågan är angelägen, då tidigare forskning om civilt motstånd har funnit ett starkt samband mellan säkerhetsstyrkor som deserterar och lyckat civilt motstånd. LÄS MER

 2. 2. Militärt agerande under arabiska våren. En litteraturstudie av Egypten, Syrien och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilmer Lunneblad; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late 2010 and early 2011 many countries in the Middle East and North Africa were subjected to massive popular uprisings against the regimes. The protests that started in Tunisia soon spread over the entire region. Despite developing in a similar way the protests have had different results. LÄS MER