Sökning: "couple counselling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden couple counselling.

 1. 1. All is well : An analysis of positivity through adjectives in two contemporary New Age self-help books

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sonja Diar Fares; [2018]
  Nyckelord :adjectives; connotation; denotation; semantic prosody; associative meaning; self-help; New Age language; positivity; positive psychology; Abraham Hicks; Eckart Tolle; Adjektiv; semantik; konnotation; denotation; New Age språk; själv-hjälp; personlig utveckling; positiv psykologi;

  Sammanfattning : Self-help counselling is an important industry that not only influences its immediate users’ behavior but also society and social behaviors more generally. Since New Ageis a main branch of self-help, and since positivity is a dominant concept in (New Age) self-help discourse, it is worth analyzing how positivity might be achieved in terms of language use. LÄS MER

 2. 2. "Det här skulle jag faktiskt inte kalla för våld på det viset" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att de tolkar och handlar vid våld i nära relationer 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Stephanie Johnsson; Linda Johansson; [2014]
  Nyckelord :Domestic violence; interpret; acting; social workers; Våld i nära relationer; tolkning; handlande; socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how social workers in social services in several municipalities perceive that they interpret the concept of domestic violence and how they believe they would act when it comes to different types of domestic violence. The thesis has focused on three types of violence; physical, psychological and economical. LÄS MER

 3. 3. Klientens bedömning av parbehandling på den kommunala familjerådgivningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabet Norrsell; Armand Suciu; [2012]
  Nyckelord :Couples therapy; Marriage counseling; Therapeutic alliance; Treatment outcomes.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur klienterna bedömer pågående eller avslutad parbehandling på Familjerådgivningen i Malmö och inkluderade samtliga besökare (N=242)under perioden 101206- 101227. Dessa besvarade vid ett tillfälle en enkät med 20 påståenden som är uppdelade i fem kluster: Bemötande, Tillfredsställelse, ”Gottmandyaden”, Familjerådgivarens förståelse för dyaden samt Organisation och andra gemensamma faktorer. LÄS MER

 4. 4. Allians med en Relation: Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gerd Engström Elliot; Inger Berger; [2012]
  Nyckelord :couple therapy; alliance; couple counselling; Attachment theory; attachment style; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the connection between attachment styles of couples in couples councelling and the therapists' experience of alliance. Fifty-one couples (51 women and 51 men) were asked to complete self-report measures concerning their attachment styles when coming to councelling the first time. LÄS MER

 5. 5. Strategier i parrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Olandersson; Marie Andersson; [2011]
  Nyckelord :relationship; communication strategies; social context; social responsitivity; relation; kommunikation; strategier; social kontext; social responsivitet;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna använder för att arbeta med sina relationer. Vi riktar uppmärksamheten mot den sociala responsivitetens och kommunikationens betydelse för arbetet med relationerna och hur detta påverkas av den sociala kontexten. LÄS MER