Sökning: "criminal policy"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden criminal policy.

 1. 1. Being Offered an Alternative to Prosecution: The Lived Experience of General Aviation Pilots and Prosecutors

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Bram Couteaux; [2023]
  Nyckelord :Just Culture; Second Victims; Forgiveness; Normative Performance; Aviation; Restorative Justice; Accident; Incident; Human Error; Punishment; Lived Experience; Phenomenology; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background To learn from incidents, it is imperative that people involved feel safe to share their complete unadulterated stories without fearing punishment. Recently, the Netherlands Public Prosecution Service has begun to offer general aviation pilots an alternative to prosecution. LÄS MER

 2. 2. Regeringens kriminalpolitik i Tidöavtalet och socialt kapitalEn analys av hur regeringen har behandlat socialt kapital i sin kriminalpolitik i Tidöavtalet : An analysis of how the government has incorporated social capital in its criminal policy in the Tidö Agreement.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hassan Maslah; [2023]
  Nyckelord :Regeringens kriminalpolitik i Tidöavtalet och socialt kapital; Tidöavtalet och socialt kapital i regeringens kriminalpolitik; regeringens lagförslag i Tidöavtalet och socialt kapital; analys av regeringens kriminalpolitik i tidöavtalet och socialt kapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från massbrottssamhälle till gängbrottssamhälle - Den kriminalpolitiska utvecklingen illustrerad med en diskursanalys av preventiva tvångsmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Anghelina; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; preventiva tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk kriminalpolitik har de senaste decennierna präglats av en ökad tendens till repressionshöjningar, vilket åskådliggörs bland annat av att svensk strafflagstiftning har varit föremål för utvidgning sedan slutet av 1900-talet. Tendensen har benämnts den straffande vändningen, kännetecknad av alarmism och populism. LÄS MER

 4. 4. Är forskning lösningen på allt? : En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas kriminalpolitik och hur de förhåller sig till beprövad forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Parliamentary parties; criminal policy; crime prevention; science; Riksdagspartier; kriminalpolitik; brottsförebyggande arbete; forskning;

  Sammanfattning : Kriminalpolitik som politikämne har under de senaste åren ökat och polariserats och det  ökande intresset kan förklaras med den negativa utvecklingen i Sverige gällande det dödliga våldet som ökar jämfört med de flesta länder i Europa där det dödliga våldet minskar. Sveriges riksdagspartier förespråkar sin egen kriminalpolitik som den bäst lämpade för att få  bukt på kriminaliteten. LÄS MER

 5. 5. Den slopade ungdomsreduktionen : En studie om nyckelinformanters reflektioner om slopandets konsekvenser för framtida brottslighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Emma Edman; Isabelle Eklund; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Consequences; Criminal policy; Legislative change; Youth reduction; Attityder; Ungdomsreduktion; Kriminalpolitik; Konsekvenser; Lagändring;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka slopandet av ungdomsreduktionen mellan 18 och 21 år (med ett straffvärde på minst ett års fängelse) och vilka effekter lagändringen kan komma att få för framtida brottslighet. Vidare ämnar aktuell studie att ta reda på vilka attityder till lagändringen som finns hos aktörer som arbetar med ungdomar, kriminalitet och hjärnans utveckling. LÄS MER