Sökning: "crip-teori"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet crip-teori.

 1. 1. "Till slut hade jag lärt mig så bra att ingen tyckte jag var konstig längre" : Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Christine (Kristin) Bylund; [2013]
  Nyckelord :crip-teori; funktion; funktionsnedsättning; funktionsnormer; genus; passering; trans; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar npf ;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka vilka normer om funktion och funktionsnedsättning som reglerar när, var och hur personer med icke-synliga funktionsnedsättningar upplever att de kan passera som icke-funktionsnedsatta. Författaren analyserar förståelser av passering hos personer med icke-synliga funktionsnedsättningar utifrån en intersektionell förståelse av funktion, kön och genus. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är inte så van vid reflexer” - En kvalitativ studie om beroende och självbestämmande enligt unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Persson; [2013]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; stigma; cripteori; beroende; självbestämmande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 1900-talet förändrades livsvillkoren för personer med intellektuella funktionsnedsättningar radikalt i Sverige. Från vårdhemmens institutionslika boendeformer, via normaliseringsprocessen och nya lagstiftningar, till de grupp- och servicebostäder vi har idag. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en traumatisk ryggmärgsskada: En kvalitativ intervjustudie om mäns upplevelser av aktivering och egenmakt i ett nytt funktionstillstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Carlsson; [2012-02-12]
  Nyckelord :Traumatisk ryggmärgsskada; empowerment; crip teori; funktionsnedsättning; funktionshinder; aktivering; egenmakt;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie med en induktiv ansats där syftet med min uppsats är att undersöka och beskriva hur män som drabbats av en traumatisk ryggmärgsskada upplever sina funktionstillstånd över tid efter skadan, avseende funktion och förmåga. Detta i anslutning till hur männen upplever att deras funktionstillstånd påverkat deras subjektiva upplevelse av att vara självständiga och aktiva. LÄS MER

 4. 4. Mellan hjälte och vårdpaket : En etnologisk studie av möjliga funktionshinderpositioner utifrån ett crip-teoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Christine Bylund; [2011]
  Nyckelord :Functionality; disability; models of disability; normalicy; compolsory ableism; crip theory; Funktion; funktionsnedsättning; funktionshinder; handikappmodeller; normalitet; tvångsmässig funktionsfullkomlighet; crip-teori;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate possible positions of identification for people with dis/abilities. With a theoretical basis in crip-theory it discusses the notions of power and deviance and its’ importance for the formation and reproduction of ideas around the concepts of dis/ability, ableism, deviancy and normality... LÄS MER

 5. 5. I relation till mig : Förhandlingar med hiv. Hiv-positivas syn på (framtida) relationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Desireé Ljungcrantz; [2010]
  Nyckelord :Hiv; feministisk metodologi; relationer; förhandlingar; intersektionalitet; minnesnotiser; hiv positiva frizoner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hiv-positivas berättelser om (framtida) relationer, vilka strategier kring relationer (och framtiden) som finns i dessa berättelser och vilka samhälleliga normer som återfinns i individernas berättelser. Syftet har även varit att sprida information om hiv inom akademien, att låta hiv-positivas berättelser höras och bli aktiva, talande subjekt och att analysera dessa berättelser i en samhällelig kontext. LÄS MER