Sökning: "critical hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden critical hermeneutics.

 1. 1. Kulturstyrning som täckmantel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabella Lindström; Ebba Runfors; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; kulturstyrning; normativ kontroll; makt; internal branding; culture management; kritiskt perspektiv; strategisk kommunikation; misstankens hermeneutik; täckmantel Organisational culture; management; normative control; power; critical perspective; strategic communication; hermeneutics of suspicion; cloak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det primära syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kulturstyrning arbetas med och upplevs av organisationsmedlemmar på en offentlig organisation. Ytterligare ett syfte var att genom det kritiska perspektivet som teoretisk lins i analysen också synliggöra vilka underliggande maktmekanismer som föreligger i organisationsmedlemmarnas meningsskapande av kulturen. LÄS MER

 2. 2. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 3. 3. Re-Construction for the New : Gilles Deleuze’s Text-Critical Method in Différence et répétition

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Emet Brulin; [2020]
  Nyckelord :Gilles Deleuze; method; critique; textual criticism; multiplicity; interpretation; hermeneutics; stories; free indirect discourse; problems; Gilles Deleuze; metod; kritik; textkritik mångfald; tolkning; hermeneutik; berättelser; fri indirekt anföring; problem;

  Sammanfattning : This thesis argues, contrary to Gilles Deleuze’s critique of method and disavowal of textuality, that there is a re-constructive textual method at work in Deleuze’s 1968 treatise Différence et répétition. It is a method not for interpretation, representation, or deconstruction but for prolonging and reactivating historical and contemporary texts into the present and for the future. LÄS MER

 4. 4. Jag ville tillrättavisa, inte mötas : En essä om svåra och problematiska möten med vårdnadshavare i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tonnie Nilsson; Jenny Pierson; [2020]
  Nyckelord :Violations; Threats; Equal treatment; Preschool; Ethics of Proximity; Phenomenology; Hermeneutics; Relationships; Grounds for Discrimination; Laws; Kränkningar; Hot; Likabehandling; Förskola; Närhetsetik; Fenomenologi; Hermeneutik; Relationer; Diskrimineringsgrunderna; Lagar;

  Sammanfattning : I denna essä som vi tillsammans har skrivit har vi först och främst utgått från kränkningar och hot i förskolan, kränkningar och hot som kommer från vårdnadshavare. Även hur vi i förskolan arbetar med likabehandling, och vad det kan få för konsekvenser av att utsätta någon för kränkningar och hot, genom exempelvis de lagar vi har att förhålla oss till i den svenska förskolan. LÄS MER

 5. 5. Stentavlor för 2000-talet : En studie om teologiska utläggningar av dekalogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Martin Mård Sundström; [2020]
  Nyckelord :Decalogue; Ten Commandments; Roman Catholic; Reformed Evangelical; Jewish; covenant; Euthyphro; Biblical hermeneutics; Biblical law; Dekalogen; budorden; romersk-katolsk; reformert evangelikal; judisk; förbund; Eutyfron; bibelsyn; hermeneutik; biblisk lag;

  Sammanfattning : Due to the lack of comparative studies referring to so-called values among the Jewish and Christian faith, the following study examines various interpretations of the Decalogue in the Hebrew Bible. These expositions originate from the Roman Catholic, Jewish and Reformed Evangelical tradition. LÄS MER