Sökning: "critical incidents"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden critical incidents.

 1. 1. Ramverk för cybersäkerhet: Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna Hedåker; [2019]
  Nyckelord :cybersecurity; frameworks; ramverk; trender; datasäkerhet; analys;

  Sammanfattning : I takt med samhällets snabba tekniska utveckling finns också ett behov av exponentiell utveckling av cybersäkerhet. Trender pekar dock på att så inte har skett och antalet säkerhetsincidenter och intrång har på senare år ökat avsevärt. LÄS MER

 2. 2. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans behov av stöd efter traumatiska upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Karlsson; Maria Stiernspetz; [2018]
  Nyckelord :critical incident event*; emotional support; need of support; nurse; traumatic experience; behov av stöd; emotionellt stöd; kritisk händelse; sjuksköterskor; traumatisk upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är i sin yrkesposition ofta utsatt för traumatiska upplevelser och kritiska händelser i olika omvårdnadssituationer. Olika faktorer påverkar sjuksköterskans möjligheter och förmåga att återhämta sig psykiskt vilket i många fall leder till sjukskrivningar eller att de till och med lämnar yrket. LÄS MER

 4. 4. Validation of a vehicle motion planner in an open‐source simulator

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Moa Nyman; Manolo D'Orto; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare tid har autonoma fordon blivit ett omdiskuterat ämne. Dess effekter kan komma att inkludera bland annat färre traffikolyckor och lägre kostander för bilägande. För att säkerställa säkerheten på mjukvaran hos autonoma fordon är det viktigt att först testa den i en simulerad miljö. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets betydelse för hälsan : Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1-3 med detta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förståelse; Hälsa; Pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbetet fokuserar på fysisk aktivitet och hälsa inom årskurs 1–3. Syftet är att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan detta har på eleverna. Urvalsgruppen är verksamma pedagoger. LÄS MER