Sökning: "critical legal positivism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden critical legal positivism.

 1. 1. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Svending; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; internationell privaträtt; EU-rätt; familjerätt; migrationsrätt; internationella förpliktelser; barnäktenskap; erkännande; kritisk rättspositivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. LÄS MER

 3. 3. Integralteori och rättsfilosofi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Frimodt; [2020]
  Nyckelord :ken wilber; integral theory; philosophy of law; law; natural law; legal positivism; legal realism; critical legal studies; ken wilber; integralteori; rättsfilosofi; juridik; naturrätt; rättspositivism; rättsrealism; kritisk teori; postmodernism; metamodernism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyze four of the most commonly applied theories in jurisprudence by means of using the philosophical framework of in-tegral theory. Natural law, legal positivism, legal realism and critical legal theory were analyzed to find out how they relate to each other and to see what their strengths and weaknesses are in an integral perspective. LÄS MER

 4. 4. Law over mind, and body? A study of the debate and aftermath of the abortion travels to Poland in 1965 and the case of a midwife invoking her conscience in 2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Tarandi; [2017]
  Nyckelord :international human rights law; legal history; law; freedom of conscience; abortion; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis orbits around the changes in the Swedish abortion laws during the last century, and the relation to religion. The aim is to make visible the values enshrined in the first abortion law, and those in the current abortion law, as the legislation made a volte-face in the 1970’s. Today, abortion is a right and the state is the duty-bearer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans rättigheter i rätten : Om våldtäktsdefinitionen i svensk sexualbrottslagstiftning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida wikblom; [2015]
  Nyckelord :Women’s human rights; Rape; Swedish legal system; Legal positivism; Gender hierarchies; Moral;

  Sammanfattning : During the past 10 years Sweden has updated its penal code for sexual crimes twice. Despite this few are convicted for the crime of rape in Sweden. As the majority of perpetrators being male, this is a problem concerning women’s rights to respect for their bodies and personal integrity. LÄS MER