Sökning: "critical legal studies"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden critical legal studies.

 1. 1. Rätt att komma till tals? - En undersökning av inkorporeringen av barnkonventionen och föreslagna lagändringar i SOU 2017:6 i ljuset av artikel 12.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I FN:s barnkonvention, som år 2020 kommer inkorporeras och bli svensk lag, regleras barns rätt att komma till tals. Denna rättighet, som stadgas i konventionens tolfte artikel, ställer krav på att barn ska få uttrycka sina åsikter och få dessa åsikter beaktade samt få höras i alla förfaranden som rör dem. LÄS MER

 2. 2. Intersecting housing discrimination : A socio-legal study on the limits of Swedish anti-discrimination law

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Klinth; [2018]
  Nyckelord :anti-discrimination law; critical legal studies; discrimination; housing; human rights; intersectionality; law; limits of law; socio-legal studies;

  Sammanfattning : This qualitative socio-legal study critically examined the protection against housing discrimination found in chapter 2 § 12 of the Swedish Discrimination Act (SFS 2008:567), in light of United Nations, Council of Europe and European Union housing and non-discrimination (human rights) standards. As an applied socio-legal study it aimed to be critical towards the limits of law in context. LÄS MER

 3. 3. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 4. 4. Ett progressivt flyktingmottagande? : En kritisk studie av rättighetsskyddet för flyktingar och medborgare i norra Uganda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Olsson; [2018]
  Nyckelord :Uganda; refugees; human rights; legal protection; critical perspective of development; Uganda; flyktingar; mänskliga rättigheter; rättighetsskydd; utvecklingskritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Uganda is known for its progressive refugee rights and policy framework towards South Sudanese refugees. The refugees are hosted in long term refugee settlements within host communities in northern Uganda. LÄS MER

 5. 5. Finding the Ball: En narratologisk efterforskning i rättens ontologiska dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedvig Lärka; [2018]
  Nyckelord :Deleuze; Guattari; deleuzeoguattari; ontologi; critical legal studies; rättsfilosofi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that jurisdiction requires a juris is rarely questioned. All the more rare is the question of what the law really is: the question stands out as almost naïv. By putting into play the epistemological thought of philosophers such as Deleuzeoguattari I will try to initiate a discussion concerning the being of law. LÄS MER