Sökning: "cross-cultural test adaption"

Hittade 1 uppsats innehållade orden cross-cultural test adaption.

  1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

    Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
    Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER