Sökning: "crossings"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet crossings.

 1. 1. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER

 2. 2. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. Risk, Rail and the Region : A spatial analysis of regional differences of infrastructural safety and the risk of accidents at Swedish level-crossings

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Henning Grauers; [2019]
  Nyckelord :level-crossings; infrastructural safety; risk; railway;

  Sammanfattning : Level-crossings, i.e. intersections where railways and road meet in the same vertical level, constitute risk for the users of respective infrastructure system. The aim of this thesis is to examine possible regional differences between the infrastructural safety standard of level-crossings in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Cyklisters upplevda otrygghet i urban miljö – En studie med klusteranalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Persson Masud; Viktor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Maskininlärning; Icke övervakad maskininlärning; Klusteranalys;

  Sammanfattning : Lunds kommun har som mål att vara en ledande kommun i Sverige när det kommer till att främja användandet av cykeln som transportmedel. Genom maskininlärningstypen klusteranalys undersöker vi om det är möjligt att analysera data generad av cyklister i Lund, för att kartlägga cyklisters upplevda otrygghet i trafiken. LÄS MER

 5. 5. Effekter av höjd inkubationstemperatur på ventilationshastighet, som ett mått på metabolism, hos öring (Salmo trutta)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2019]
  Nyckelord :brown trout; salmo trutta; ventilation rate; incubation temperature; global warming; öring; salmo trutta; ventilationshastighet; inkubationstemperatur; global uppvärmning;

  Sammanfattning : The average global temperature is expected to rise by 3-5 °C at the end of the century, as a consequence of global warming. Negative effects are expected on poikilothermic animals, including fish, with changes in their physiology including metabolism. LÄS MER