Sökning: "csr fn global compact"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden csr fn global compact.

 1. 1. Telia – företaget som tar ansvar för Agenda 2030? En analys av Telias hållbarhetsarbete i förhållande till de 17 globala målen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sara Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; corporate social responsibility; SDG; sustainable development goals; globala målen; Telia; GRI; UN global compact; FN; hållbarhetsrapportering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : I en tid då företag avkrävs mer ansvar och deras hållbarhetsinitiativ (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) granskas i större utsträckning undersöker denna uppsats hur FN:s nya globala mål för hållbar utveckling påverkar företagens arbete. Uppsatsen består huvudsak-ligen av en studie där Telia Company och deras arbete för Förenta Nationernas (FN) 17 globala mål för hållbar utveckling studeras. LÄS MER

 2. 2. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER

 3. 3. Transnational Corporations and Human Rights : Assessing the position of TNCs within international human rights law, and the appropriateness of an international treaty on business and human rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Human rights; corporation; corporations; transnational corporation; transnational corporations; business; businesses; TNC; TNCs; treaty law; draft treaty; intergovernmental woking group; United Nations; Bhopal; Rana Plaza; international law; Ruggie; John Ruggie; Ruggie pricniples; pillar; labour; labour law; labour rights; CSR; Corporate social responsibility; guiding principles; UN global compact; global compact; ILO; jus cogens; customary law; OECD; ICCPR; ICESCR; state-centrism; Bilateral investment treaty; ILC; WTO; World trade organization; International law commission; legal personality; företag; mänskliga rättigheter; traktat; traktaträtt; juridisk person; folkrätt; internationell rätt; FN; Förenta Nationerna; Ruggie; Jhon Ruggie; Arbetsrätt; Globala målen; företagspolicy; Amnesty International; Human Rights Watch;

  Sammanfattning : Transnational corporations are playing an important role in the global economy of today. Many of these corporations have great economic resources and have the possibility of contributing to the development of societies in developing states. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag -En innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Ask; André Lundberg; [2017-01-19]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsrapportering; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Global Reporting initiative; FN Global Compact; Lag om hållbarhetsrapportering; CSR.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat. Riktlinjer och ramverk har växt fram som ett hjälpmedel för att svara mot den pågående utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER