Sökning: "culpa in contractu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden culpa in contractu.

  1. 1. Avtalsinstrument med oklara rättsverkningar - en studie av letters of intent och letters of comfort i svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Caroline Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; letter of intent; letter of comfort; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I avtalsrätten utgörs en central princip av pacta sunt servanda – löften ska hållas. Denna princip, som på ytan kanske inte ser ut att innebära några svårigheter, kan leda till bekymmer sett inom ramen för användandet av letter of intent respektive letter of comfort. LÄS MER