Sökning: "culpa in contrahendo"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden culpa in contrahendo.

 1. 1. Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johansson Oskar; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; culpa in contrahendo; fastighetsöverlåtelse; formkrav;

  Sammanfattning : Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. LÄS MER

 2. 2. Culpa In Contrahendo vid Fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Samuel Olsson; Axel Karlsson Pacheco; [2018]
  Nyckelord :culpa; contrahendo; fastighetsköp;

  Sammanfattning : Culpa in contrahendo är en inom juridiken framvuxen rättsprincip som avser att erlägga skadeståndsansvar för vårdslöst (culpa) handlande vid avtalsslut (in contrahendo). Principen härstammar från tysk 1800-tals teori och har därefter inlemmats även i det nordiska rättsområdet. LÄS MER

 3. 3. Culpa in contrahendo och dess tillämplighet vid fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :Culpa in contrahendo; prekontraktuellt skadeståndsansvar; fastighetsköp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som förhandlar gör det på egen risk. Det är åtminstone utgångspunkten i den svenska rätten. En förhandlande part som drar på sig kostnader i tron om att ett framtida avtal är säkrat, kan inte räkna med att motparten ska ersätta dessa kostnader ifall affären sedan spricker. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 5. 5. Ansvar för culpa in contrahendo vid avbrutet företagsförvärv : En studie om förutsättningarna för att en förhandlingspart ska bli skyldig att bära motpartens onyttiga kostnader vid avbrutna förhandlingar om företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Bergenstråhle; [2016]
  Nyckelord :M A; Avsiktsförklaring; Företagsförvärv; Culpa in contrahendo;

  Sammanfattning : Examensarbete om culpa in contrahendo vid förhandlingar om företagsförvärv. Fokus på avsiktsförklaring och lojalitetsplikt. .. LÄS MER