Sökning: "cultural difference"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade orden cultural difference.

 1. 1. Gropar i sten - Arkeologi och folklore kring estniska skålgropsstenar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Pirso; [2023-01-25]
  Nyckelord :Cup-marked stones; Estonian Folklore; Estonian Archaeology; Ohvrikivi; Hiis; Kultusekivi; Ukukivi; Estonian history; Sacrificial stones; Cupmarks; Petroglyphs;

  Sammanfattning : The country of Estonia holds over 1800 known cup-marked stones, but their origin is clouded in mystery and even more questions. There is no way to accurately date these ancient monuments as of today, but there are different patterns to explore connected to other archaeological monuments, geographical scatter and folklore. LÄS MER

 2. 2. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Engelbrekt Tchang; Sara Karlsson; [2023]
  Nyckelord :ekosystemtjänst; lövträd; barrträd; stadsträd; luftrening; dagvattenhantering; vindskydd; temperaturreglering; kolupptagning; kolinlagring; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Träd har en viktig roll i att klimatanpassa städer genom att leverera ekosystemtjänster. I nordiska städer planteras mest lövträd eftersom det historiskt funnits ett kulturellt motstånd mot barrträd. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i svensk kommunal grundskola- skillnad mellan stad och landsbygd? : DEN GEOGRAFISKA PLATSENS BETYDELSE FÖR ARBETET MED DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNINGEN

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katrin Friman; [2023]
  Nyckelord :Interdisciplinary design; child and youth studies; schools geographic place; ICT education; municipal primaryschool; mixed- methods;

  Sammanfattning : The studys purpose has been to investigate similarities and differences in access to digital tools in Swedish municipal primary school dependent if the scools geographic place is in a bigger town or on the countryside. One of the studys research questions has been to investigate if it´s possible to discover any differences current the teachers attitudes and the pupils use of them in education dependent the schools geograpich place. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier och identitet på fritidshem : En kvalitativ studie om fritidshemslärares upplevelser av sociala mediers påverkan på elever och deras identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Sandra Kalayjian; Sara Amghimis; [2023]
  Nyckelord :Social Media; After-school teachers; Identity; Digital Medias;

  Sammanfattning : In this study, we examine how leisure- time teachers in Swedish School age educare centre experience the effect of social media on students. We also discuss the impact of social media on the creation of the students' identities. LÄS MER

 5. 5. Investigation on practice ability of evidence-based nursing among nursing students of different grades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ruyi Yan; Yangbin Zhou; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: To investigate the practice ability of evidence-based nursing among nursing students ofdifferent grades.Method: This study is descriptive and adopts a convenient sampling method, 184 nursingstudents from freshmen to juniors of Lishui University were be selected as the researchobjects, and a questionnaire survey was conducted. LÄS MER