Sökning: "culture schools"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden culture schools.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 3. 3. Från Holocaust till Förintelsen : Etableringsprocessen av begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johan Andrée; [2022]
  Nyckelord :Holocaust; Shoah; The Holocaust; Nazism; Jews; The Jewish genocide; Words; Concept; Construction concept; Genocide; History; Concept history; Transnational concept transfer; Semantics; Onomasiological analysis; Semasiological analysis; Lexical semantics; Holocaust; Shoah; Förintelsen; Nazism; Judar; Det judiska folkmordet; Ord; Begrepp; Konstruktionsbegrepp; Folkmord; Historia; Begreppshistoria; Transnationell begreppsöverföring; Semantik; Onomasiologisk analys; Semasiologisk analys; Lexikal semantik.;

  Sammanfattning : Jag har i min masteruppsats, utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv med transnationell tillämpning, analyserat begreppsöverföringen och etableringen från begreppet Holocaust till det svenska ordet förintelsen med dess nya betydelse Förintelsen. Jag har även analyserat när, hur och vilka som befäste begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk. LÄS MER

 4. 4. Drama i grundsärskolans undervisning : en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Camilla Palm; [2022]
  Nyckelord :drama; compulsory school for pupils with learning disabilities; intellectual disability; teaching; didactics; drama; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; undervisning; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate how drama can be used as a pedagogical tool in compulsory school for pupils with learning disabilities, and the conditions needed for drama to become a meaningful element in teaching. Five qualitative interviews were conducted with teachers with experience of drama in special school teaching. LÄS MER

 5. 5. Bildämnet ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Donya Anad; Sherin Alabtah; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; cross-culture; multicultural; visual arts education; Interkulturellt; mångkulturella; bildundervisning; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : We live in an increasingly globalized world where mutual dependencies are clearly visible, especially in the lives of children and young people. Therefore, schools must prepare students for a life in which society houses multiple cultural diversity, give them global education, and create conditions for sustainable internationalization. LÄS MER