Sökning: "curriculu"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet curriculu.

  1. 1. Teoretisk kunskap för alla elever : En studie om hur lärare på gymnasiesärskolan beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och uppnå läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Ann-Kristin Andersson; [2015]
    Nyckelord :Uppert secondary education for people with intellectual disability; intellectual disability; special needs education; curriculu; curriculumtheory; goals; Gymnasiesärskola; nationellt program; läroplansteori; kunskapskrav; specialpedagogik; intellektuell funktionsnedsättning; ramfaktorteori; läroplanen;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers at secondary special school, national programs describe their work to get students to understand and reach the curriculum requirements and grades in theoretical knowledge. The study shows teacher's description to help students to fulfill the theoretical goals, how teachers perceive “understanding of requirements and grades” within the theoretical knowledge as well as the teachers' conception of theoretical knowledge requirements. LÄS MER