Sökning: "curriculum på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden curriculum på förskolan.

 1. 1. Pedagogernas roll i förskolebarnens läs- och skrivutveckling. : En studie om hur förskolepedagogerna arbetar med skriftspråk i förskolan, samt hur de ser på sin roll i att främja barnens lärande inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Thorstensson; [2018]
  Nyckelord :Written language; children; teacher; alphabet; reading; writing; Skriftspråk; barn; pedagog; alfabet; läsinlärning; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. LÄS MER

 2. 2. Hur möblerar ni bort spring? Vi möblerar för spring! : En studie av pedagogers syn på fysisk aktivitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Björnsdotter Göransson; Jenna Kullberg; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; phenomenography; knowledge; didactic; norm-critical perspective; Fysisk aktivitet; förskola; fenomenografi; kunskap; didaktik; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate preschool teachers’ knowledge and experiences of physical activity in the preschool indoor environment. To clarify this, we ask the following questions: What view of the concept of physical activity do preschool teachers has? What perceptions are made visible when preschool teachers interpret the objective in the curriculum? What didactic opportunities do preschool teachers see to carry out physical activity in the indoor environment? What norm-critical perspectives are visible in the preschool teachers’ answers? In our study we have chosen to use phenomenography as our theoretical method. LÄS MER

 3. 3. Nu ska vi inte längre ha prinsessklänningar fine! : En fallstudie om förskollärares förhållningssätt gällande genusarbete på förskolan i Sverige och Finland

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Miettinen; [2018]
  Nyckelord :gender work; preschool; curriculum; gender patterns; transgender; genusarbete; förskola; läroplan; könsmönster; könsöverskridande;

  Sammanfattning : Gender in early childhood education is currently a discussed topic in the news and the subject also draws a lot of attention in the media in general. Different approaches to gender in preschools have brought both criticism and praise among custodians preschool teachers and within the community. LÄS MER

 4. 4. "Är det verkligen verkligt inflytande?" : En analys av förskollärares beskrivningar av inflytandearbete i planerade aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Olivia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Children’s influence; planned activity; preschool; preschool teacher; discourse theory; Barns inflytande; planerad aktivitet; förskola; förskollärare; diskursteori;

  Sammanfattning : Demokrati och barns inflytande är en central del av Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Trots att detta är relevant visar tidigare forskning att styrdokumentet saknar utförlig beskrivning för hur demokratiuppdraget ska genomföras i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan med fokus på ledning : En kvalitativ intervjustudie med förskolechefer kring implementeringstrategier och ledning av det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Manal Musa Albaiaa; [2018]
  Nyckelord :Systematiskt Kvalitetsarbete; Implementering av Kvalitetsarbete; Skolutveckling; Ledarskap; Förskola och skola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förskolechefen som nyckelperson har stort ansvar för kvalitetsarbetet som beskrivits och förtydligats i den nya läroplanen. Förskolechefens roll innefattar ett ansvar att leda ett systematiskt kvalitetsarbete och utveckla hållbara system för det arbetet. LÄS MER